-
-
-
ÁSZF

Általános tájékoztatás adatkezelésről

Európai Parlement és Tanács (EU)2016/679 Rendelete és a 2011. évi CXII. Törvény - továbbiakban infotv -alapján az I.H.B. Quadrans Kft – továbbiakban Adatkezelő - messzemenőleg elkötelezett, hogy partnerei és ügyfelei adatait a szabályozásoknak megfelelően kezelje, védje és megakadályozza, olyan harmadik félhez kerülését, akivel vagy amivel nem áll az tevékenységéhez szükséges kapcsolatba.

Az adatkezelést leíró és meghatározó fogalmak és leírások tekintetében a fent említett rendelet és Infotv meghatározásai és leírásai az irányadóak.

Az Adatkezelő a folyamatiban használt dokumentumainak aláírásával, vagy a weboldalon a tájékoztató elektronikus elfogadásával a Partnerünk elfogadja az adatkezelési feltételeket és hozzájárul személyes adatainak átadásához.

Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján egy személy neve, email címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon - a személlyel kapcsolatba hozható információ személyes adatnak, a személyes adatok bármilyen célú felhasználása, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül.

Az adatok kezelését a mindenkori adatkezelési nyilatkozat tartalmazza és az adatok megőrzésének idejével együtt.

Az adatok kezelését - legyen az elektronikus, vagy papír alapú - az Adatkezelő biztosítja, mint azok védelmét, frissítését és kérésre betekintést ad a Partnere részére.

Ezt a hozzájárulást, bármikor indoklás nélkül visszavonhatja, telefonon, személyesen, postai úton (7030 Paks, Dózsa György út 6.), vagy ihbquadrans@gmail.com e-mail címre írt levél formájában. Ebben az esetben adatait töröljük, használatát korlátozzuk, vagyok azok hordozhatóságát biztosítjuk.

Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben a Partnere személyes adataiban bármilyen változás történik úgy a Partnere köteles a helyes adatokat továbbítani és a hibás, módosult adatok helyesbítését kérni, amit az Adatkezelőnek kötelessége elvégezni.

Amennyiben a Partnere kéri adatainak törlését (levélben, elektronikus levélben, nyilatkozat formájában), úgy az Adatkezelőnek köteles elvégeznie a tárolt adatok vizsgálatát és 30 naptári napon belül írásban jelezni a Megbízó felé, hogy az tárolt adatok törlésre kerültek, vagy azok törlését milyen törvényi előírásra hivatkozva tagadja meg.

Az Adatkezelő haladéktalanul töröl minden személyes adatot, ha a tárolt adatok sérültek, vagy nem a valóságnak megfelelőek és Partnere annak javításáról nem gondoskodott, vagy az eljáró adatvédelmi felügyeleti szervek, hatóság arra az adatkezelőt kötelezik, kivéve, ha azt bármilyen egyéb szerződéses, vagy törvényi megfelelőség nem teszi lehetővé.

Az Adatkezelő mindent megtesz az adatok védelmében, így a legkorszerűbb technikákkal védi az adatok sértetlenségét és visszakereshetőségét. Az adatokat minden esetben titkosítva tárolja adatbázisában, és ezen adatok hozzáférhetőségét folyamatosan kontroll alatt tartja.

Folyamataink által kezelt adatok köre:

Az adatkezelőnél meghirdetett ingatlanra jelentkezés, érdeklődés keretében megadott személyes adatok ideértve kapcsolattartási adatokat, személyi azonosítókat.

Kezelt adatok köre:

 1. Név,
 2. Anyja neve,
 3. Telefonszám,
 4. E-mail cím,
 5. Lakcím,
 6. Születési idő,
 7. Születési hely,
 8. Állampolgársága,
 9. Személyazonosságát igazoló okmány megnevezése és annak azonosítója,
 10. Anyja születési neve,
 11. Adószám,
 12. Bankszámlaszám,
 13. Cím

Adatkezelés jogalapja:

 1. Egyes adatkezeléseinkben csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adott adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
 2. Törvényi megfelelőség, hogy megfeleljünk a törvényi elvárásoknak, mint az adatok védelmében, illetve elszámolási kötelezettségünkkel egyaránt.
 3. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  1. az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  2. az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Adatkezelés célja:

 1. Az adatkezelőnél további meghirdetett ingatlanoknál ajánlási célzattal ingatlanok ajánlása.
 2. Az ingatlanközvetítői, vagy hitelügyintézői folyamatok kapcsán használt tevékenységek.
 3. Az adás-vételi folyamatok kapcsán felmerült tevékenységek.
 4. Kapcsolattartás
 5. Jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség (pl.: pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása érdekében) teljesítése céljából kezeli
 6. Panaszkezelés
 7. Ajánlatok közvetítése
 8. Marketing célú felhasználás
 9. Elemzések, statisztikai kimutatások kezelése

Az Adatkezelő a tárolt személyes adatokat kizárólag saját ügyviteli folyamataihoz használja fel és azokat a vele szerződéses viszonyban álló pénzügyi partnereivel osztja meg az üzleti tevékenységek, szerződéskötések, előszűrések alkalmával a Megbízó jogos érdekeinek és az ügylet céljának megfelelően és terjedelmében, ahol ebben az esetben adatfeldolgozói szerepkört tölt be. Az adatfeldolgozói szerepkör esetén a Megbízót segíti megismerni az Adatkezelő adatkezelési irányelveivel.

Leendő partnereink esetében

Leendő partnereink esetében az adatkezelés módja és azok kezelése megegyezik a már meglévő Partnerek adatainak kezelésével a következő eltérésekkel:

A 2011. évi CXII. törvény 20§. 4-es pontja alapján azon esetekben, ahol az adatkezelés nyilatkoztatása nem lehetséges, vagy túlzott költségekkel járna.

Az általunk megkeresett leendő partnereinkről gyűjtött személyes adatoka a következőek:

 1. Leendő partner neve
 2. Telefonszáma
 3. E-mail címe

Leendő partnereink esetében a 2011. évi CXII. törvény 6§. 1 pont a, és b, pontja alapján az így megszerzett adatok kezelése mindaddig tart, míg arról leendő partnerünk nem nyilatkozik, vagy szerződéses jogviszony valamilyen formája létre nem jön a Leendő partner és az Adatkezelő között. Az adatszolgáltatás ebben az esetben is önkéntes.

Az Adatkezelő az így megszerzett adatokat a Leendő Partnerrel kapcsolatban a leendő szerződés előkészítésére és a vele történő kapcsolattartásra használja fel, azt harmadik féllel nem osztja meg, csakis abban az esetben, amennyiben ez a Leendő Partner kérése és azon cél elérését támogatja, amivel az Adatkezelő megkereste a leendő Partnerét.

Amennyiben az Adatkezelő az adatait harmadik féllel megosztja, annak idejét, célját és jogalapját minden körülmények között tudatni kell Leendő Partnerével. Erről az adatmegosztásról az Adatkezelő nyilvántartást vezet a 2011. évi CXII. törvény 15§ 2-es pontja alapján és a nyilvántartást nagy körültekintéssel kezeli és a nyilvántartást a törvényi előírásoknak megfelelően megőrzi.

Az Adatkezelő ebben az esetben is mindent megtesz az adatok védelmében, így a legkorszerűbb technikákkal védi az adatok sértetlenségét és visszakereshetőségét. Az adatokat minden esetben titkosítva tárolja adatbázisában, és ezen adatok hozzáférhetőségét folyamatosan kontroll alatt tartja.

A Leendő Partnereink kérhetnek tájékoztatást az Adatkezelőnél tárolt adatokról és azok eredetéről, kérheti az adatok helyesbítését és azok törlését is. Az Adatkezelő, mint már meglévő Partnereinél megfelelő körültekintéssel jár el és az adatok törléséről, vagy esetlegesen annak megtagadásáról a Leendő Partnerét értesíti, amennyiben lehetséges írásban 30 naptári napon belül.

Amennyiben a Partnerünk bármilyen kifogással szeretne élni azt bármikor megteheti az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Általános és közérdekű információk az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Általános tájékoztató pontjaiban szereplő jogszabályi hivatkozások, illetve azok részletes szövegezése az alábbi linkeken találhatóak meg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

2011. évi CXII. törvény

Az adatkezelésről, illetve a hozzátartozó tevékenységekről és hivatalos szerveiről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján tájékozódhatnak.

http://naih.hu